A Trip to the Old Capital of Bulgaria

Family Fun

Veliko Tarnovo - a fresh alternative to the large metropolitan centres